?

Log in

No account? Create an account
Поделюсь с вами кусочком необыкновенной красоты о.Санторини - In my Mind [entries|archive|friends|userinfo]
crystal_lexy

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Поделюсь с вами кусочком необыкновенной красоты о.Санторини [Sep. 21st, 2010|01:28 pm]
crystal_lexy
Влюбилась в этот остров, в голубое небо, белые домики и черные пляжи
Photobucket

Photobucket

Photobucket
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: crystal_lexy
2010-09-23 06:12 am (UTC)
ой куда вас занесло, мы около Херсонесесса были
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: synthy_pill
2010-09-23 04:03 pm (UTC)
mi tam bili v tom godu v otele aldemar knossos royal, v etom godu vibirala mezhdu malia a kavros - ostanovilis na kavros, dlya otdykha s detmi prosto super!
segodnya na yug ezdili - chut mamu svoyu ne ugrobila pod'emami i spuskami v poiskakh krasivikh mest!
(Reply) (Parent) (Thread)